GoHome.com.hk

睇樓須知

2016-04-06 15:29:05

不要以為睇樓看簡單,其實有些地方一不小心就會中伏。睇樓如果選擇了委託地產代理幫忙搵樓,買家就須簽署睇樓紙,目的在於防止別家代理搶生意,因此要小心,不要經不同的代理睇同一個單位,以免引起代理間的紛爭,同時亦避免了付雙份佣金。

不過,無論自己直接與業主接洽或是透過代理介紹睇樓,買家在睇樓時也要小心謹慎,以下是一些應注意的事項:

1. 審查單位及樓宇是否適合,如單位間隔、座向、景觀、用料、裝修、附送設備、樓宇設施、樓宇維修狀況、環境。

2. 應該注意睇樓時的天氣,盡可能睇兩次以上,分別在晴天和雨天各睇樓一次。

3. 晴天睇樓,可以看清楚單位外望的景觀。雨天睇樓,可以查看單位有沒有滲水。

4. 查看單位有否違例建築、有沒有僭建、間隔結構曾否作改動。查詢物業用途,有否列明物業作住宅用途。如有懷疑可向代理查詢,代理有責任提供有關物業的所有資料,屋宇署亦有相關紀錄可查冊。

5. 查核清楚大廈公契,了解清楚個別單位的業主是否要承擔維修的費用。

6. 查詢物業是否負資產

7. 一眼關七,看清楚單位是否有任何瑕疵至為上策。

返回買賣二手樓目錄