GoHome.com.hk

P按與H按選邊個好?

2017-07-19 11:47:04

P按與H按選邊個好?

P計劃及H計劃的分別在於P 計劃以最優惠利率P作為基礎減某個百分點,而H計劃則以銀行同業拆息HIBOR為基礎加某個百分點。當中以HIBOR的浮動較大。

選用甚麼按揭,視乎市況而定,近來大部份人都選用H按,因為息率比P按較低。各位要密切留意利率走勢,特別是香港行聯繫匯率,息口多數跟隨美國聯儲局而改變。

 

返回按揭目錄